BeaverOpen
Wack-A-Mole
Enter Your Name:
Top 3 Scores
Name: @owo_animemes_uwu Score: 319
Name: MinnieMouse Score: 176
Name: Sahil Score: 143
Let's play Wack-A-Mol:
Name: @owo_animemes_uwu Score: 319
BeaverOpen